Algemene voorwaarden

Artikel 1.   Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten (op afstand) aan consumenten aanbiedt;
  1. de Hippe drukker;
  2. Tel: 085 06 01 161 (bereikbaar van 09:00 tot 17:00);
  3. E-mail: info@dehippedrukker.nl;
  4. Website: www.dehippedrukker.nl / www.dehippedrukker.be;
  5. KvK: 85076392;
  6. Vestigingsadres: de Witbogt 26, 5652 AG te Eindhoven;
  7. BTW-nr: NL863499673B01
 2. Koper: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst en/of overeenkomst op afstand aangaat met Verkoper;
 3. Consument: zie de ‘Koper’;
 4. Overeenkomst: de tussen Verkoper en Consument gesloten overeenkomst, met inbegrip van de Overeenkomst op Afstand;
 5. Overeenkomst op Afstand: de Overeenkomst welke buiten de verkoopruimte van Verkoper wordt gesloten door middel van een georganiseerd systeem (bijvoorbeeld een webshop) dat als doel heeft het mogelijk maken van verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten;
 6. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de Verkoper worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Verkoper;
 7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 8. Dag: kalenderdag;
 9. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 10. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 11. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Consument of Verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 12. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 13. Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping;
 14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 15. Voorwaarden: de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 2.   De Overeenkomst

 1. Deze Voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle aanbiedingen van Verkoper en op elke tot stand gekomen Overeenkomst, met inbegrip van een Overeenkomst op Afstand, tussen Verkoper en Consument.
 2. In geval van een schriftelijke offerte of schriftelijke opdrachtbevestiging van Verkoper worden deze offerte of opdrachtbevestiging geacht de volledige Overeenkomst weer te geven en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen. Wijzigingen van/aanvullingen op de tekst van offerte of opdrachtbevestiging maken naast de offerte of opdrachtbevestiging enkel deel uit van de Overeenkomst als dit door Verkoper expliciet schriftelijk wordt erkend waarbij ingeval van tegenstrijdigheid de tekst van de offerte of opdrachtbevestiging prevaleert.
 3. Verkoper behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, voor zover door deze wijziging door Verkoper te verschaffen prestatie niet wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie. Consument wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien Verkoper niet binnen 14 Dagen na de schriftelijke mededeling van de wijziging te hebben gedaan, een schriftelijk protest daartegen van Consument heeft ontvangen.
 4. Offertes van Verkoper hebben een beperkte geldigheidsduur van 10 werkdagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Verkoper heeft steeds het recht een door Consument aanvaarde offerte binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan te herroepen. Aan informatie uit offertes, folders, reclamematerialen of van de website van Verkoper kan Consument geen rechten ontlenen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijke benadert.

Artikel 3.   De Prestatie

 1. Verkoper levert, indien geen specifieke normen of voorschriften zijn overeengekomen, overeenkomstig hetgeen Verkoper redelijkerwijs mocht veronderstellen.
 2. De zaken die Verkoper aanbiedt hebben die eigenschappen die Verkoper ten aanzien van de zaken kenbaar heeft gemaakt. Verkoper staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor Consument deze wil bestemmen, ook niet wanneer dit doel aan Verkoper kenbaar is gemaakt. De zaken kunnen in geringe mate afwijken van eventuele monsters, modellen of afbeeldingen die door Verkoper aan Consument ter beschikking zijn gesteld of verstrekt.

Artikel 4.   Prijs en betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen gelden prijzen inclusief BTW en exclusief transport en emballage.
 2. Prijsverhogingen voortvloeiende uit op mondeling of schriftelijk verzoek van Consument verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de order en/of de specificaties van de te leveren zaken zijn integraal voor rekening van Consument.
 3. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Verkoper bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van Consument.

Artikel 5.   Kwaliteit en klachten

 1. De Consument dient direct bij levering (in ieder geval binnen twee (2) maanden na ontvangst) het geleverde te controleren op hoeveelheden, kwaliteit, zichtbare schade, eigenschappen of gebreken en daarvan schriftelijk of per e-mail melding te maken aan Verkoper onder vermelding van het bestel- en/of factuurnummer en met toezending van (een kopie van) de vrachtbrief. Na verloop van deze termijn wordt geacht dat de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden.
 2. Op andere gebreken dan bedoeld in het vorige lid, kan Consument geen beroep meer doen, indien hij niet binnen twee (2) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Verkoper heeft gereclameerd.
 3. Als Consument de zaken geheel of gedeeltelijk verwerkt of laat verwerken, dan heeft Consument de zaken goedgekeurd. In dat geval is iedere aansprakelijkheid van Verkoper vervallen.

Artikel 6.   Levering, leveringstermijnen

 1. Een door partijen overeengekomen leveringstermijn gaat in nadat de Verkoper alle voor de levering noodzakelijke informatie en, indien overeengekomen, een (vooruit-)betaling van de Consument heeft ontvangen.
 2. Een overeengekomen leveringstermijn kan in geen geval als fatale termijn worden beschouwd. In het geval dat Verkoper de leveringstermijn niet of niet tijdig nakomt, zal de Consument, Verkoper schriftelijk in gebreke stellen en Verkoper de mogelijkheid bieden om haar verplichtingen binnen een redelijke termijn alsnog na te komen.
 3. Door Consument bestelde producten worden uiterlijk veertien (14) Dagen nadat Verkoper de bestelling geaccepteerd heeft, geleverd. Indien levering binnen deze termijn onmogelijk is, deelt de Verkoper dit zo spoedig mogelijk mede aan Consument. De Consument heeft in dat geval de mogelijkheid om binnen zeven (7) Dagen na het ontvangen van de mededeling de eventuele vooruitbetaling voor de desbetreffende bestelling terug te vorderen. De Verkoper zal in dergelijk geval de vooruitbetaling binnen dertig (30) Dagen aan Consument terugbetalen.
 4. De Verkoper is gerechtigd tot levering in delen, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.
 5. Het risico voor de te leveren producten gaat van Verkoper over op Consument op het moment van levering.
  Thuisbezorging
 6. Indien Consument voor transport gebruik maakt van een door Verkoper aangeboden vervoerder, vindt levering plaats op het moment dat de Consument, of een door Consument aangewezen derde die het product in ontvangst neemt, althans een derde die het product namens Consument in ontvangst neemt, met uitzondering van de vervoerder, het product in ontvangst neemt.
 7. Het transport van de producten is in geval van lid 6 voor risico van de Verkoper en voor rekening van de Consument.
  Eigen vervoerder
 8. Indien Consument voor transport gebruik maakt van een vervoerder, anders dan een door de Verkoper aangeboden wijze van vervoer, vindt levering plaats op het moment dat de vervoerder het product in ontvangst neemt.
 9. Het transport van de producten is in geval van lid 8 voor risico en rekening van de Consument.

Artikel 7.   Herroepingsrecht voor Consument bij Overeenkomst op Afstand

 1. Consument kan de Overeenkomst op Afstand binnen de Bedenktijd ontbinden.
 2. Consument deelt deze ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan Verkoper mede d.m.v. het Modelformulier Herroepingsrecht, via een elektronisch formulier dat Verkoper voor dit doel op zijn website aanbiedt of op een andere ondubbelzinnige wijze.
 3. De Bedenktijd bedraagt veertien (14) Dagen.
  Bij producten
 4. Dag van ontvangst is de dag waarop de Consument, of een door Consument aangewezen derde die het product in ontvangst neemt, althans een derde die het product namens Consument in ontvangst neemt, met uitzondering van de vervoerder, het product heeft ontvangen (hierna: de Dag van ontvangst).
 5. De in lid 3 genoemde Bedenktijd gaat in op:
  1. de Dag na Dag van ontvangst;
  2. in het geval dat Consument meerdere producten in een (1) bestelling heeft besteld, de Dag van ontvangst van het laatste product;
  3. in het geval de bestelling van Consument een product bevat dat wordt geleverd in meerdere zendingen of dat bestaat uit meerdere onderdelen, de Dag van ontvangst van de laatste zending of het laatste onderdeel;
  4. in het geval dat er sprake is van regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, de Dag van ontvangst van het eerste product.
   Bij diensten en digitale inhoud:
 6. Consument kan de Overeenkomst op Afstand overeenkomstig de leden 1 en 3 van dit artikel ontbinden indien de Overeenkomst op Afstand toeziet op de levering van een dienst of digitale inhoud welke niet op een materiële drager wordt geleverd en Consument geen uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming heeft geven - daarmee verklaard heeft - om afstand te doen van zijn recht tot ontbinding.
  1. In het geval van lid 6, gaat de in lid 3 bedoelde Bedenktijd in op de Dag waarop de Overeenkomst op Afstand gesloten is.
  2. Indien Verkoper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het Modelformulier Herroepingsrecht niet heeft verstrekt bij een overeenkomst zoals beschreven in lid 6, loopt de Bedenktijd veertien (14) Dagen nadat hij dit alsnog gedaan heeft af.
  3. Indien Verkoper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het Modelformulier Herroepingsrecht niet heeft verstrekt bij een overeenkomst zoals beschreven in lid 6, loopt de Bedenktijd in ieder geval twaalf (12) maanden na de Bedenktijd zoals vermeld in sub a af.
   Verplichtingen Consument:
 7. Gedurende de Bedenktijd mag Consument het product uitpakken of gebruiken met als doel de aard, kenmerken en de werking van het product vast te stellen op een manier waarop hij dit in de winkel ook zou doen. De Consument gaat zorgvuldig om met het product en de verpakking en beperkt het uitpakken of het gebruik van het product tot een minimum dat redelijkerwijs nodig is, gelet op het in dit lid genoemde doel.
 8. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering die optreedt door het uitpakken of gebruik welke het in lid 7 bepaalde overschrijdt.
 9. Indien Verkoper Consument voor of bij het sluiten van de Overeenkomst op Afstand niet alle wettelijk verplichte informatie omtrent het herroepingsrecht heeft verstrekt, is Consument niet aansprakelijk voor de in lid 7genoemde waardevermindering.
 10. De Consument zendt het product inclusief alle toebehoren, in de -voor zover redelijkerwijs mogelijk- originele staat en verpakking.
 11. De Consument draagt de kosten van de retourzending.
 12. De bewijslast omtrent het in lid 7 tot en met 11 bepaalde ligt bij de Consument.
  Verplichtingen Verkoper bij herroeping:
 13. Indien Verkoper het mogelijk maakt voor Consument om de melding van herroeping op elektronische wijze te doen en Consument maakt van deze mogelijkheid gebruik, dan stuurt Verkoper na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging aan Consument.
 14. Verkoper vergoedt al de door Consument betaalde kosten onverwijld, in ieder geval binnen veertien (14) Dagen. Indien Verkoper aanbiedt het product zelf af te halen, mag de Verkoper het vergoeden van de kosten uitstellen tot het moment dat hij het product ontvangt of de Consument heeft aangetoond het product teruggezonden te hebben. Indien Consument bij het sluiten van de Overeenkomst op Afstand heeft gekozen voor een wijze van levering welke duurder is dan de door Verkoper aangeboden, goedkoopste wijze van levering, mag Verkoper de terug te betalen leveringskosten beperken tot de kosten van de goedkoopste levering.
  Uitsluiting van herroepingsrecht:
 15. De Verkoper sluit het herroepingsrecht van Consument, door dit te vermelden bij het aanbod of in ieder geval tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, voor de volgende producten/diensten uit:
  1. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 16. Het in dit artikel genoemde Herroepingsrecht komt de Consument enkel toe indien hij met Verkoper een Overeenkomst op Afstand heeft gesloten.

Ga naar het herroepingsrecht formulier

Artikel 8.   Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. Indien de Overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met een duur van meer dan 1 (een) jaar, kan zowel Verkoper als Consument de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand. Indien de Overeenkomst anders dan schriftelijk tot stand is gekomen, kan zowel Verkoper als Consument de Overeenkomst op overeenkomstige wijze opzeggen.
  Verlenging:
 2. Indien de Overeenkomst een overeenkomst betreft die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten en stilzwijgend wordt verlengd of vernieuwd in een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde duur mag zowel Verkoper als Consument de voortgezette overeenkomst op enig moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand.
  Duur:
 3. Indien de Overeenkomst een bepaalde duur van meer dan een jaar of een onbepaalde duur heeft, mag zowel Verkoper als Consument vanaf 1 (een) jaar na ingang op enig moment de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand.

Artikel 9.   Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verkoper.
 2. Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De Consument dient de Verkoper in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 10. Disclaimer

 1. De kleurechtheid op het scherm kan verschillen van de kleurechtheid op het gedrukte product.

Artikel 11.   Overige bepalingen

 1. Door het accepteren van deze voorwaarden verklaard Koper dat er tijdens het uitvoeren van de overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht of daarmee overeenstemmend recht van derden, en vrijwaart hij de Verkoper voor alle gevolgen die uit de reproductie of verveelvoudiging voortvloeien. De uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende financiële verplichtingen tegenover de auteur van of gerechtigde op de te verveelvoudigen of te reproduceren zaak komen voor rekening van de Koper.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing.
 2. Uitsluitend bevoegd is de rechtbank die bevoegd is in de gemeente waar Verkoper gevestigd is. Indien een andere rechtbank bevoegd is in de gemeente waar Consument woonachtig is, is deze rechtbank medebevoegd.

 

 

Veilig te betalen met:
iDEAL Credit card Bancontact
DeHippeDrukker.nl © 2022-2023 | Privacy Verklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden